Plan docente

O plan de estudos consta de 90 créditos, organizados en 3 semestres de 30 créditos, organizados en materias de 5 créditos e o traballo fin de máster de 15.

O primeiro cuadrimestre compóñeno dous itinerarios (Aplicado e Académico), e constará de 6 materias de cinco créditos. Ambos os itinerarios compartirán unha materia, “Métodos non Paramétricos”, que conforma o Módulo Obrigatorio, que permitirá presentar as técnicas básicas de estatística non paramétrica aos estudantes dos dous itinerarios. O obxectivo deste primeiro cuadrimestre é presentar aos estudantes as técnicas fundamentais do manexo de datos, as técnicas Inferenciales, o modelado probabilístico, as técnicas de optimización, os modelos de análises de dependencia, así como as técnicas non paramétricas. Cada un é estes obxectivos desenvólvese nunha materia específica.


O primeiro cuadrimestre garante que, independentemente do itinerario escollido, os alumnos adquiran as competencias básicas do MTE. Así, os estudantes finalizarán o primeiro cuadrimestre en condicións de cursar calquera materia do Módulo Optativo do segundo e terceiro cuadrimestre. No momento da matrícula o estudante deberá escoller un dos dous itinerarios. Excepcionalmente, e se así o autoriza a Comisión de Título do MTE, poderase intercambiar algunha materia do itinerario escollido pola materia correspondente do outro itinerario.

Ambos os itinerarios dan acceso ao módulo optativo, que se desenvolve no segundo e terceiro semestre. Para formalizar unha matrícula de 60 créditos, no segundo semestre o alumno debe elixir nas 6 materias optativas de 5 créditos cada unha. O terceiro semestre tamén consta de 30 créditos, 15 do TFM e, ademais, outros 15 repartidos en 3 materias optativas de 5 créditos. A repartición de optativas cursadas no segundo e terceiro semestre pode cambiarse a condición de que en total cúrsense 45 créditos optativos.

O TFM consta de 15 créditos que poderá ser tanto un traballo académico ou profesional. Poderase realizar ao amparo dun convenio de colaboración cunha empresa. Ofértase no segundo ano do máster.

Plan docente - Máis información