Información e Normativa

O Programa de Doutoramento en Estatística e Investigación Operativa propónse como unha transformación do Programa de doutoramento (R.D. 778/1998) e da transformación de estudos de doutoramento integrados no Programa. Ten carácter interuniversitario, o compoñen a Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de A Coruña e a Universidade de Vigo.

USC | UDC | UVigo


Obxetivos

- Formación de doutores na investigación en Estatística e Investigación Operativa
- Formación de investigadores para sectores básicos: Estatística pública, Finanzas, Industria, Medio Ambiente, Medicina, Economía, Bioloxía...

Número de prazas: O número de prazas de novo ingreso ofertadas é 24.


Composición de tribunais

Aprobada a admisión previa a trámite da tese de doutoramento , remitirase a Comisión Académica do Doutoramento.

O tribunal xuzgador dunha teses de doutoramento estará formado por cinco membros titulares e dous membros suplentes. Máis informacíón sobre composición de tribunais:

USC | UDC | UVigo

Pódese atopar máis información nas respectivas escolas de doutoramento: