EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 4 7 8 30 60 93 187 0 389 5.99
P2 2 2 8 26 66 113 172 0 389 6.03
P3 1 10 18 39 70 100 148 3 386 5.74
P4 3 9 24 36 53 103 159 2 387 5.77
P5 1 4 8 27 51 103 185 10 379 6.09
P6 1 1 1 10 10 28 88 250 139 6.33
P7 8 6 24 64 88 87 94 18 371 5.30
P8 11 10 23 38 71 92 142 2 387 5.56
P9 3 4 13 30 75 95 167 2 387 5.90