EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 6 0 2 3 11 9 32 0 63 5.67
P2 9 2 3 3 5 11 30 0 63 5.32
P3 6 0 7 5 6 9 30 0 63 5.41
P4 7 2 2 3 11 7 30 0 63 5.33
P5 3 3 2 5 3 12 32 0 63 5.49
P6 3 0 1 0 2 3 18 7 56 2.86
P7 8 5 4 7 10 8 20 0 63 4.70
P8 6 6 4 8 7 7 23 0 63 4.76
P9 3 3 4 3 8 14 27 0 63 5.49