EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 3 0 0 0 5 3 16 0 27 5.85
P2 2 1 2 1 1 4 16 0 27 5.74
P3 2 0 1 1 2 1 20 0 27 6.11
P4 3 0 1 0 4 3 16 0 27 5.78
P5 3 0 1 3 1 3 16 0 27 5.67
P6 1 0 0 0 1 2 9 7 20 4.05
P7 3 1 2 3 3 1 14 0 27 5.26
P8 2 2 1 4 1 1 16 0 27 5.48
P9 2 1 1 1 4 3 15 0 27 5.70