EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 0 0 0 0 4 2 13 0 19 6.47
P2 0 0 0 1 1 3 14 0 19 6.58
P3 1 0 0 1 1 0 16 0 19 6.42
P4 0 0 1 0 1 3 14 0 19 6.53
P5 0 0 1 1 0 3 14 0 19 6.47
P6 0 0 0 0 1 2 8 7 12 6.08
P7 1 0 1 2 2 1 12 0 19 5.89
P8 0 1 0 2 1 1 14 0 19 6.26
P9 0 0 1 0 2 3 13 0 19 6.42