TFMs: Información xeral

No terceiro cuadrimestre o alumno debe realizar un Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado nunha empresa colaboradora co Programa cunha dedicación equivalente a 15 créditos ECTS.


O Proxecto Fin de Carreira consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. En moitos dos proxectos teóricos preténdese que o alumno faga unha revisión crítica dalgúns dos traballos de investigación de recente publicación nos campos correspondentes á temática de cada traballo, comparando as distintas alternativas existentes ou, incluso, propoñendo novas alternativas que poidan ser estudadas máis profundamente nunha futura Tese Doctoral. Os proxectos de tipo aplicado consisten na análise, estudo e resolución de problemas con datos reais nos que se deben aplicar modernas técnicas da Estatística ou a Investigación Operativa.


Os traballos tutelados nunha empresa colaboradora do Programa teñen como obxectivo que o alumno analice e estude problemas da área da Estatística e Investigación Operativa nos que estean interesadas as empresas colaboradoras. Empresas que na maioría dos casos xa desenvolveron convenios e proxectos cos departamentos universitarios que colaborarán con este Programa. En todos os casos o alumno do Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado estará autorizado por un profesor do Programa.

 

Unha referencia para realizar un traballo fin de máster pode elexirse de calquera das líñas de investigación que figuran no doutoramento.

 

Neste enlace poden verse algunhas indicacións sobre os contidos mínimos e o formato do traballo fin de máster (MTE_PlantillaTFM.pdf). O arquivo *.rar que se descarga contén tamén unha plantilla de LaTeX de exemplo (MTE_PlantillaTFM.tex) e os logos das tres universidades que organizan o máster (logoUDC.pdf, logoUSC.pdf e logoUVigo.pdf).

 

Os membros dos tribunais serán:

Presidente: Germán Aneiros Pérez. Secretario: Alejandro Saavedra Nieves. Vogal: Marta Sestelo Pérez.

Como suplente: Wenceslao González Manteiga.

Presidenta: M. José Lombardía Cortiña. Secretario:  Ángel M. González Rueda. Vogal: María Gómez Rúa.

Como suplente: Wenceslao González Manteiga.

Independentemente da modalidade do traballo, corresponde ao alumno enviar o seu TFM a un dos coordinadores do máster e confirmar a correcta recepción do mesmo. A entrega farase unicamente en formato electrónico. Ademais, o alumno deberá seguir tamén calquera procedemento indicado pola universidade en estéaa matriculado.
No caso de que un alumno non autorice a publicación da súa TFM na web do MTE, deberá achegar un resumo de non menos de dúas páxinas onde, ademais, figuren os motivos polos cales non se autoriza a difusión vía web da memoria.

Convocatoria de Xaneiro:

A data de entrega dos traballos será ata o 11 de xaneiro do 2024. Corresponde ao alumno enviar o seu TFM a un dos coordinadores do máster e confirmar a correcta recepción do mesmo. A entrega farase unicamente en formato electrónico. O alumno deberá seguir tamén calquera procedemento indicado pola universidade en estea matriculado.
A lectura será os días 1, 2, 5, 7 e 8 de Febreiro do 2024.


Convocatoria de Xullo*:

A data de entrega dos traballos será ata o 3 de Xuño do 2024. Corresponde ao alumno enviar o seu TFM a un dos coordinadores do máster e confirmar a correcta recepción do mesmo. A entrega farase unicamente en formato electrónico. O alumno deberá seguir tamén calquera procedemento indicado pola universidade en estea matriculado.
A lectura será os días 18, 19, 20, 24 e 25 de Xuño do 2024.


Convocatoria de Setembro*:

A data de entrega dos traballos será ata o 22 de Xullo do 2024.

A lectura será os días 5, 6 e 10 de Setembro do 2024.

(*) O alumnado matriculado na UVigo só poderá presentarse a unha das dúas convocatorias.

O tempo máximo de exposición será de 25 minutos. Tamén poderá facerse por videoconferencia.