Traballos fin de máster

No terceiro cuadrimestre o alumno debe realizar un Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado nunha empresa colaboradora co Programa cunha dedicación equivalente a 10 créditos ECTS.


O Proxecto Fin de Carreira consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. En moitos dos proxectos teóricos preténdese que o alumno faga unha revisión crítica dalgúns dos traballos de investigación de recente publicación nos campos correspondentes á temática de cada traballo, comparando as distintas alternativas existentes ou, incluso, propoñendo novas alternativas que poidan ser estudadas máis profundamente nunha futura Tese Doctoral. Os proxectos de tipo aplicado consisten na análise, estudo e resolución de problemas con datos reais nos que se deben aplicar modernas técnicas da Estatística ou a Investigación Operativa.


Os traballos tutelados nunha empresa colaboradora do Programa teñen como obxectivo que o alumno analice e estude problemas da área da Estatística e Investigación Operativa nos que estean interesadas as empresas colaboradoras. Empresas que na maioría dos casos xa desenvolveron convenios e proxectos cos departamentos universitarios que colaborarán con este Programa. En todos os casos o alumno do Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado estará autorizado por un profesor do Programa.

 

Unha referencia para realizar un traballo fin de máster pode elexirse de calquera das líñas de investigación que figuran no doutoramento.

 

Neste enlace poden verse algunhas indicacións sobre os contidos mínimos e o formato do traballo fin de máster (MTE_PlantillaTFM.pdf). O arquivo *.zip que se descarga contén tamén unha plantilla de LaTeX de exemplo (MTE_PlantillaTFM.tex) e os logos das tres universidades que organizan o máster (logoUDC.pdf, logoUSC.pdf e logoUVigo.pdf).

 

Os membros dos tribunais serán:

Presidente: Ricardo Cao Abad, como secretaria Paula Saavedra Nieves e como vogal Gustavo Bergantiños Cid.

Como suplentes: Luis Ramil Novo, José A. Vilar Fernández e Gloria Fiestras Janeiro.

Presidente: Salvador Naya Fernández, como secretario Julio González Díaz e como vogal Ana Pérez González.

Como suplentes: Alberto Rguez Casal, Guillermo López e Estela Sánchez Rodríguez.


Cada estudante entregará tres exemplares en papel da memoria así como un documento electrónico en formato pdf co manuscrito ao coordinador local da súa universidade, xunto coa autorización (ou non) para a súa publicación na web do máster. No caso de non autorizar á publicación do documento o estudante deberá aportar un resumen de non menos de dúas páxinas onde, ademáis, figuren os motivos polos cales non se autoriza á difusión vía web da memoria.

Convocatoria de Xaneiro:

A data de entrega dos traballos será ata o 12 de Febreiro do 2020. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 26 de Febreiro do 2020.


Convocatoria de Xullo:

A data de entrega dos traballos será ata o XX de Xullo do 2020. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o XX e XX de Xullo do 2020.

Convocatoria de Setembro (só para alumnos matriculados na UDC e USC):

A data de entrega dos traballos será ata o XX de Setembro do 2020. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).

A lectura será o XX e XX de Setembro do 2020.

O tempo máximo de exposición será de 25 minutos. Tamén poderá facerse por videoconferencia.
TRABALLOS FIN MÁSTER ACTIVOS

Título: Análisis cluster de series temporales basado en modelos
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio
Alumno/a: Mayán Carneiro, Ana

Título: Análisis espacial de contaminantes en suelos por efecto de la combustión en centrales térmicas
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier
Alumno/a: Camacho Núñez, Jean Luis

Título: Análisis longitudinal en estudios farmacogenéticos
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María;  Rodríguez Casal, Alberto
Alumno/a: Piñeiro Lamas, Beatriz

Título: Análisis y modelización del tráfico marítimo
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier
Alumno/a: Amador Ysabel, Lady Diana

Título: Analítica de datos en procesos asistenciales
Director/a:
Martínez Villanueva, Nora
Alumno/a: Sánchez Encarnación, Rosalía

Título: Aplicación de la modelización espacio-temporal a un problema con datos reales
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Alumno/a: Díaz Estrella, Diana Carolina

Título: Ciberseguridad, Herramientas de Machine Learning y Big Data
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Sestelo Pérez, Marta
Alumno/a: Redondo Oubiña, Raquel

Título: Cooperación en los problemas de arborescencias de coste mínimo
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Fraga Canosa, María Cristina

Título: Cooperación en problemas de rutas de vehículos: estimación del valor de Shapley
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Alumno/a: Novoa Flores, Guido Ignacio

Título: Detección de outliers en grandes bases de datos
Director/a:
Lombardía Cortiña, María José;  López Vizcaíno, María Esther
Alumno/a: Da Vila Davila, Sergio

Título: El problema de orientación
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Pérez Rodríguez, Marina

Título: Estimación no paramétrica de conjuntos de nivel
Director/a:
Saavedra Nieves, Paula
Alumno/a: Montero Fernández, Alfredo

Título: Estimación no paramétrica de la extensión de ocurrencia
Director/a:
Rodríguez Casal, Alberto;  Saavedra Nieves, Paula
Alumno/a: García Jaén, Raquel

Título: Estudio estadístico para el pronóstico de los pacientes operados de aneurisma de aorta y de los factores asociados a una mayor mortalidad
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Alumno/a: Varela Vigo, Carlos

Título: Estudio estadístico sobre las condiciones de vida de los hogares de Galicia. Aplicación de técnicas de minería de datos.
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Alumno/a: Cuello Saviñón, Carla Regina

Título: Integración y análisis de datos de movilidad escolar
Director/a:
Fernández Casal, Rubén
Alumno/a: Gertrudis Moreno, Marcela

Título: Métodos de ensamblado en Machine Learning
Director/a:
Febrero Bande, Manuel
Alumno/a: Recarey Fernández, Ricardo

Título: Métodos Deep Learning con R
Director/a:
Febrero Bande, Manuel
Alumno/a: Velo Fuentes, Edward Joseph

Título: Modelos de predicción espacio temporal en procesos puntuales. Aplicación a mapas de crímenes
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Alumno/a: Vázquez Millán, María Begoña

Título: Optimización del reparto mensual del Presupuesto
Director/a:
López Muñiz, Jorge;  Febrero Bande, Manuel
Alumno/a: Collazo Arnoso, Irene

Título: Recomendación de productos
Director/a:
Costa Bouzas, Julián;  Fernández Casal, Rubén;  Vidal Vidal, Antonio
Alumno/a: Padín Cores, Ángel

Título: Regresión cuantil con datos censurados por intervalos
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Alumno/a: Díaz Candán, Santiago

Título: Series de tiempo de datos funcionales
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Alumno/a: Álvarez Peláez, Christian

Título: Sobre el reparto de costes de instalación de ascensores
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Alumno/a: Montero Núñez, Iago

Título: Sobre el reparto de derechos de uso de agua en ríos transfronterizos
Director/a:
Gómez Rúa, María
Alumno/a: Rivera Lorenzo, Patricia

Título: Técnicas estadísticas y control de calidad en la planificación estratégica
Director/a:
Fernández de Castro, Belén M.;  Crujeiras Casais, Rosa María
Alumno/a: Castiñeiras Rella, Jorge

Título: Técnicas para el control estadístico de calidad a partir de datos multivariantes
Director/a:
Naya Fernández, Salvador
Alumno/a: Sabas Pirón, NekaneTRABALLOS FIN MÁSTER OFERTADOS

Título: Análisis de los tiempos de espera en el abordaje de los trastornos músculo-esqueléticos en la EOXI de Vigo
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Modalidade: A

Título: Análisis Estadístico de las Campañas del Equipo de Pesquerías Lejanas del Centro Oceanográfico de Vigo.
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier
Modalidade: B

Título: Análisis estadístico del modo de fallo y de actuaciones de reparación en los diferentes modelos de trenes de potencia integrados en aerogeneradores
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier;  Taibo Rey, Juan José
Modalidade: B

Título: Aplicación de técnicas binning en geoestadística no paramétrica
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A

Título: Aplicación de técnicas estadísticas al procesamiento de datos geoespaciales
Director/a:
Iglesias Pérez, María del Carmen
Modalidade: A

Título: Capacidad predictiva de diferentes algoritmos clínicos aplicados a la Apnea del Sueño en Atención Primaria combinados con pulsioximetría nocturna.
Director/a:
Modalidade: B

Título: Comparación de mecanismos alternativos al cokriging para la predicción espacial con dependencia multivariante
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Modalidade: A

Título: Contrastes de bondade de axuste baseados do proceso cuantil empírico
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A

Título: Contrastes para a comparación de curvas de regresión usando os momentos dos residuos
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A

Título: Control de stock en piscinas de bolas
Director/a:
González Rueda, Ángel Manuel;  González Diéguez, Francisco José
Modalidade: B

Título: Control y detección temprana de fugas de agua en una planta de automoción
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Vilar Fernández, José Antonio;  Vilela Barreira, Nerea
Modalidade: B

Título: Definición y estudio de una solución ordinal en juegos cooperativos sin utilidad transferible
Director/a:
Vidal Puga, Juan José
Modalidade: A

Título: Desarrollo de técnicas de valoración de capital económico de entidades bancarias (Economic Risk Value).
Director/a:
Rodríguez Calvo, Sabela;  del Valle González, Lino
Modalidade: B

Título: El parámetro de suavizado en estimación de conjuntos
Director/a:
Rodríguez Casal, Alberto
Modalidade: A

Título: El problema de secuenciación de máquinas en paralelo
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Modalidade: A

Título: El problema del árbol de Steiner
Director/a:
Lorenzo Picado, Leticia
Modalidade: A

Título: El problema del viajante,reparto de costes con juegos cooperativos
Director/a:
Sánchez Rodríguez, María Estela
Modalidade: A

Título: Estadística aplicada al Análisis Sensorial Inteligente
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  García Quiroga, Maruxa
Modalidade: B

Título: Estimación de la función de densidad sobre grafos lineales. Aplicación a mapas de crímenes
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Modalidade: A

Título: Estimación de la función de regresión mediante bases de funciones
Director/a:
Ramil Novo, Luis Alberto
Modalidade: A

Título: Estimación de la serie anual de prevalencias de consumo de tabaco en el período 1990-2018 en Galicia
Director/a:
Santiago Pérez, María Isolina;  Pérez Ríos, Mónica;  Iglesias Pérez, María del Carmen
Modalidade: B

Título: Estimación en áreas pequeñas bajo modelos de coeficientes aleatorios
Director/a:
Lombardía Cortiña, María José
Modalidade: A

Título: Estimación en el modelo de regresión de Cox bajo restricciones
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo
Modalidade: A

Título: Estimación no paramétrica de la función varianza condicional con errores dependientes. Un estudio de simulación
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A

Título: Extensión de funcionalidades de la librería alphahull
Director/a:
Pateiro López, Beatriz
Modalidade: A

Título: Gráficos de control de perfiles para el control estadístico de procesos
Director/a:
Tarrío Saavedra, Javier
Modalidade: A

Título: Impacto de la demora diagnóstica y terapéutica en el pronóstico de pacientes con cáncer de colon y recto: Aplicación de modelos de supervivencia usando splines
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  Pértega Díaz, Sonia
Modalidade: B

Título: Índices de poder y grafos: afinidades e incompatibilidades entre jugadores
Director/a:
Alonso Meijide, José María;  Álvarez Mozos, Mikel
Modalidade: A

Título: Inferencias basadas en métodos bootstrap para la comparación de una o varias combinación lineal de proporciones.
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Álvarez Hernández, María
Modalidade: A

Título: Juegos bicooperativos
Director/a:
Fiestras Janeiro, María Gloria
Modalidade: A

Título: Métodos espectrales para el modelado de la dependencia espacial
Director/a:
Fernández Casal, Rubén
Modalidade: A

Título: Métodos estadísticos en el toro
Director/a:
Ameijeiras Alonso, Jose;  Rodríguez Casal, Alberto
Modalidade: A

Título: Métodos estadísticos para la asignación y disputa de autorías
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  Martínez López, Mª José
Modalidade: A

Título: Modelos de Regresión Convexa
Director/a:
Pérez González, Ana
Modalidade: A

Título: Nuevas metodologías aplicadas al Análisis Envolvente de Datos
Director/a:
Pérez González, Ana
Modalidade: A

Título: Paquete de R para la gestión de la metodología del valor ganado
Director/a:
Carpente Rodríguez, Maria Luisa
Modalidade: A

Título: Predicción de interacción entre humano y robot asistencial
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás
Modalidade: Empresa

Título: Predicción del número de rechazos en líneas de montaje de colectores durante la construcción de centrales termosolares
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier
Modalidade: Empresa

Título: Regiones de predicción con datos funcionales. Aplicación a mercados eléctricos.
Director/a:
Vilar Fernández, Juan Manuel;  Aneiros Pérez, Germán
Modalidade: A

Título: Reparto dos dereitos televisivos entre os clubs
Director/a:
Bergantiños Cid, Gustavo
Modalidade: A

Título: TSclust: Nuevas funcionalidades para cluster de series temporales
Director/a:
Montero Manso, Pablo;  Vilar Fernández, José Antonio
Modalidade: A