Traballos fin de máster

No terceiro cuadrimestre o alumno debe realizar un Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado nunha empresa colaboradora co Programa cunha dedicación equivalente a 15 créditos ECTS.


O Proxecto Fin de Carreira consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. En moitos dos proxectos teóricos preténdese que o alumno faga unha revisión crítica dalgúns dos traballos de investigación de recente publicación nos campos correspondentes á temática de cada traballo, comparando as distintas alternativas existentes ou, incluso, propoñendo novas alternativas que poidan ser estudadas máis profundamente nunha futura Tese Doctoral. Os proxectos de tipo aplicado consisten na análise, estudo e resolución de problemas con datos reais nos que se deben aplicar modernas técnicas da Estatística ou a Investigación Operativa.


Os traballos tutelados nunha empresa colaboradora do Programa teñen como obxectivo que o alumno analice e estude problemas da área da Estatística e Investigación Operativa nos que estean interesadas as empresas colaboradoras. Empresas que na maioría dos casos xa desenvolveron convenios e proxectos cos departamentos universitarios que colaborarán con este Programa. En todos os casos o alumno do Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado estará autorizado por un profesor do Programa.

 

Unha referencia para realizar un traballo fin de máster pode elexirse de calquera das líñas de investigación que figuran no doutoramento.

 

Neste enlace poden verse algunhas indicacións sobre os contidos mínimos e o formato do traballo fin de máster (MTE_PlantillaTFM.pdf). O arquivo *.zip que se descarga contén tamén unha plantilla de LaTeX de exemplo (MTE_PlantillaTFM.tex) e os logos das tres universidades que organizan o máster (logoUDC.pdf, logoUSC.pdf e logoUVigo.pdf).

 

Os membros dos tribunais serán:

Presidente: Jacobo de Uña Álvarez, como secretario Rubén Fernández Casal e como vogal Balbina V. Casas Méndez.

Como suplentes: César A. Sánchez Sellero, Julián Costa Bouzas e Manuel A. Mosquera Rodríguez.

Presidente: Manuel Febrero Bande, como secretario Javier Tarrío Saavedra e como vogal M. Estela Sánchez Rodríguez.

Como suplentes: César A. Sánchez Sellero, Julián Costa Bouzas e Manuel A. Mosquera Rodríguez.

Independentemente da modalidade do traballo, corresponde ao alumno enviar o seu TFM a un dos coordinadores do máster e confirmar a correcta recepción do mesmo. A entrega farase unicamente en formato electrónico. Ademais, o alumno deberá seguir tamén calquera procedemento indicado pola universidade en estéaa matriculado.
No caso de que un alumno non autorice a publicación da súa TFM na web do MTE, deberá achegar un resumo de non menos de dúas páxinas onde, ademais, figuren os motivos polos cales non se autoriza a difusión vía web da memoria.

Convocatoria de Xaneiro:

A data de entrega dos traballos será ata o 4 de Febreiro do 2021. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 18 e 19 de Febreiro do 2021.


Convocatoria de Xullo (por determinar):

A data de entrega dos traballos será ata o XX de Xullo do 2021.
A lectura será o XX e XX de Xullo do 2021.

Convocatoria de Setembro (en principio só para alumnos matriculados na UDC e USC) (por determinar):

A data de entrega dos traballos será ata o XX de Setembro do 2021.

A lectura será o XX e XX de Setembro do 2021.

O tempo máximo de exposición será de 25 minutos. Tamén poderá facerse por videoconferencia.
TRABALLOS FIN MÁSTER ACTIVOS

Título: Optimización de los circuitos de pacientes del Hospital de Día de Oncología
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Alumno/a: González Maestro, Adrián

Título: Análisis comparativo de modelos de regresión en estudios GWAS: aplicación al estudio de la base genética de la severidad de infección por COVID19
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María
Alumno/a: Diz de Almeida, Silvia

Título: Análisis Estadístico de las Campañas del Equipo de Pesquerías Lejanas del Centro Oceanográfico de Vigo.
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier
Alumno/a: Mencia Martínez, Adrián

Título: Análisis TURF para la extensión de líneas de productos lácteos
Director/a:
Pateiro López, Beatriz
Alumno/a: García Sánchez, Diego

Título: Análisis y modelización del tráfico marítimo
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier
Alumno/a: Amador Ysabel, Lady Diana

Título: Aplicación de la función generalizada de varianza en encuestas dirigidas a hogares
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés;  Ginzo Villamayor, María José
Alumno/a: Rodríguez Carrera, Alba

Título: Aplicación de la modelización espacio-temporal a un problema con datos reales
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Alumno/a: Díaz Estrella, Diana Carolina

Título: Aplicación de modelos de producción a la gestión de recursos pesqueros
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier
Alumno/a: Paz Cuña, Anxo

Título: Aplicación de nuevos gráficos de control y métodos de detección de anomalías en casos de estudio de ingeniería
Director/a:
Tarrío Saavedra, Javier;  Naya Fernández, Salvador
Alumno/a: Ouallam Jamladi, Rabi

Título: Aplicaciones de métodos de datos funcionales en Neurociencia clínica
Director/a:
Febrero Bande, Manuel
Alumno/a: Arias López, Juan Antonio

Título: Cooperación en los problemas de arborescencias de coste mínimo
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Fraga Canosa, María Cristina

Título: Detección de derivas de sensores en series temporales
Director/a:
Febrero Bande, Manuel
Alumno/a: García Crespo, Sara

Título: Diseño de un modelo de simulación de lista de espera hospitalaria en el Servicio Galego da Saúde (SERGAS)
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Alumno/a: Martínez Martínez, Enrique

Título: El problema de secuenciación de máquinas en paralelo
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Rodríguez Freijo, Marisa

Título: Estimación basada en cópulas para tiempos de eventos sucesivos
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo
Alumno/a: Panduro Martín, Ana

Título: Estimación en áreas pequeñas bajo modelos de coeficientes aleatorios
Director/a:
Lombardía Cortiña, María José
Alumno/a: Fraga García, Javier

Título: Estimación en áreas pequeñas para el estudio de casos y defunciones sobrevenidos por el COVID-19
Director/a:
Lombardía Cortiña, María José;  López Vizcaíno, María Esther
Alumno/a: Martínez Sánchez, Andrea

Título: Estudio de los rasgos de vida de peces demersales en las aguas ibéricas atlánticas
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier
Alumno/a: Lojo Amoedo, Davinia

Título: Estudio estadístico sobre las condiciones de vida de los hogares de Galicia. Aplicación de técnicas de minería de datos.
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Alumno/a: Cuello Saviñón, Carla Regina

Título: Estudio sobre la asociación entre el índice de conservación y las variantes presentes en las regiones RNRS-1 y RNRS2 del genoma mitocondrial
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio;  Vila Sanjurjo, Antonio
Alumno/a: Freire Castro, Borja

Título: Estudio sobre sistemas electorales
Director/a:
Gómez Rúa, María
Alumno/a: Mesa Llenderrozos, Noelia

Título: Evaluación cualitativa de técnicas de autoaprendizaje
Director/a:
López Taboada, Guillermo;  Costa Bouzas, Julián
Alumno/a: Riesco Dávila, Jorge

Título: Generación de un modelo logístico más eficiente en España
Director/a:
González Díaz, Julio
Alumno/a: Otero Vázquez, Fabián

Título: Identificación de perfiles de riesgo de crédito a partir de los movimientos de tarjetas
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  Vilar Fernández, José Antonio
Alumno/a: Valiña Villar, Pablo

Título: Índices de poder
Director/a:
Lorenzo Picado, Leticia
Alumno/a: Padín Romero, Adrián

Título: Integración de técnicas estadísticas en datos sensoriales
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María
Alumno/a: Rodríguez Núñez, Javier Luis

Título: Investigación sensorial COVID-19. Detección precoz de trastornos del olfato y gusto con el test “SENSESKIT A”
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio
Alumno/a: Balboa Beltrán, Emilia

Título: Métodos cluster basados en la detección de modas
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María;  Ameijeiras Alonso, Jose
Alumno/a: Pais Romero, Daniel

Título: Modelado de datos de COVID-19 a partir de la movilidad
Director/a:
Francisco Fernández, Mario;  Fernández Casal, Rubén
Alumno/a: Gómez Vilas, Sergio

Título: Modelos analíticos aplicados al control estadístico de proceso en la fabricación de tablero
Director/a:
Tarrío Saavedra, Javier;  Naya Fernández, Salvador
Alumno/a: Méndez Montero, María

Título: Modelos de regresión funcional aplicados a datos complejos
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Oviedo de la Fuente, Manuel
Alumno/a: Herrera de los Santos, Luis Fidel

Título: Multimodalidad y verosimilitud
Director/a:
Rodríguez Casal, Alberto;  Crujeiras Casais, Rosa María
Alumno/a: Bolón Rodríguez, Diego

Título: Paquete de R para la gestión de la metodología del valor ganado
Director/a:
Carpente Rodríguez, María Luisa
Alumno/a: Romay Vázquez, María

Título: REGEN: Un paquete de R para optimizar el procedimiento de las evaluaciones genéticas de reproductores
Director/a:
Saavedra Nieves, Paula;  Afonso López, Juan Manuel
Alumno/a: Espín Rojas, Lenin Patricio

Título: Regiones de predicción con datos funcionales. Aplicación a mercados eléctricos
Director/a:
Aneiros Pérez, Germán;  Vilar Fernández, Juan Manuel
Alumno/a: Graña Colubi, José

Título: Revisión de mecanismos para la predicción espacio-temporal con datos geoestadísticos
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Alumno/a: Peguero Reina, Esmeralda

Título: Técnicas Estadísticas y Control de Calidad en la Planificación Estratégica
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier
Alumno/a: Gil Rial, Lucía

Título: Tratamiento y análisis estadístico de radiografías de tórax de pacientes diagnosticados de SARS-CoV-2
Director/a:
Gude Sampedro, Francisco;  Cadarso Suárez, Carmen María
Alumno/a: Roca Otero, Iria

Título: TSclust- Nuevas funcionalidades para cluster de series temporales
Director/a:
Montero Manso, Pablo;  Vilar Fernández, José Antonio
Alumno/a: Polanco Santos, Juan

Título: Una revisión del software de gestión de riesgos en planificación de proyectos
Director/a:
Carpente Rodríguez, María Luisa
Alumno/a: Dafonte Barbosa, MicheleTRABALLOS FIN MÁSTER OFERTADOS

Título: Análisis Explorario de Datos a partir de información histórica de un centro de supercomputación
Director/a:
López Taboada, Guillermo;  Fernández Casal, Rubén
Modalidade: B

Título: Análisis longitudinal en estudios farmacogenéticos
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María;  Rodríguez Casal, Alberto
Modalidade: B

Título: Aplicación de técnicas binning en geoestadística no paramétrica
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A

Título: Aplicación de técnicas estadísticas al procesamiento de datos geoespaciales
Director/a:
Iglesias Pérez, María del Carmen;  Armesto González, Julia
Modalidade: A

Título: Aplicación del programa estadístico R al análisis de datos procedentes de plataformas de secuenciación masiva de ADN (NGS:Next Generation Sequencing)
Director/a:
Fernández Marmiesse, Ana;  Pateiro López, Beatriz

Título: Combinación de predicciones- Revisión y análisis
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio;  Fernández Casal, Rubén
Modalidade: A

Título: Comparación de curvas de regresión cuantil
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés;  Conde Amboage, Mercedes
Modalidade: A

Título: Comparación de mecanismos alternativos al cokriging para la predicción espacial con dependencia multivariante
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Modalidade: A

Título: Compensación y negociación en el control de inundaciones
Director/a:
Vidal Puga, Juan José
Modalidade: A

Título: Contrastes de bondade de axuste baseados do proceso cuantil empírico
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A

Título: Contrastes para a comparación de curvas de regresión usando os momentos dos residuos
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A

Título: Detección Anomalías en superordenadores utilizando BigData
Director/a:
Pateiro López, Beatriz
Modalidade: B

Título: Detección de ciberataques en entornos industriales
Director/a:
Pérez González, Ana
Modalidade: B

Título: Detección de fraude basado en técnicas Deepfake de vídeo y-o voz
Director/a:
Modalidade: B

Título: Detección de fraude en imagen y documentos de texto
Director/a:
Modalidade: B

Título: El problema del viajante,reparto de costes con juegos cooperativos
Director/a:
Sánchez Rodríguez, María Estela
Modalidade: A

Título: Estimación de la función de densidad sobre grafos lineales. Aplicación a mapas de crímenes
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao;  Borrajo García, Maria Isabel
Modalidade: A

Título: Estimación de la función de regresión mediante bases de funciones
Director/a:
Ramil Novo, Luis Alberto
Modalidade: A

Título: Estimación en tablas de contingencia con marginales dadas
Director/a:
Cao Abad, Ricardo
Modalidade: A

Título: Estimación plug-in de conjuntos de nivel para datos direccionales
Director/a:
Saavedra Nieves, Paula
Modalidade: A

Título: Estimación tipo núcleo con datos circulares agrupados
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María;  Ameijeiras Alonso, Jose
Modalidade: A

Título: Evaluación del estado de la comunidad de peces de las aguas ibéricas atlánticas usando un modelo multi-especies de espectro de tallas
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier
Modalidade: B

Título: Gasto farmacéutico. Evaluación de políticas de salud pública
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier
Modalidade: B

Título: Gráficos de control de perfiles para el control estadístico de procesos
Director/a:
Tarrío Saavedra, Javier
Modalidade: A

Título: Investigación en métodos para el entrenamiento de modelos de regresión-clasificación supervisados basados en técnicas de AutoML
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás
Modalidade: B

Título: Investigación en modelos de clasificación-regresión basados en métodologías de Online Learning
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  Pérez González, Ana
Modalidade: B

Título: Juegos bicooperativos
Director/a:
Fiestras Janeiro, María Gloria
Modalidade: A

Título: La estimación no paramétrica de curvas con datos sesgados
Director/a:
Conde Amboage, Mercedes;  Borrajo García, Maria Isabel
Modalidade: A

Título: Optimizar el coste de captación de compradores y eficientar las ventas online
Director/a:
Rodríguez Casal, Alberto
Modalidade: B

Título: Predicción del número de rechazos en líneas de montaje de colectores durante la construcción de centrales termosolares
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier
Modalidade: B

Título: Predicción y Clasificación con alta dimensión en el número de covariables
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Modalidade: A

Título: Propuesta de selectores de ventana bootstrap en estimación presuavizada con datos censurados y truncados
Director/a:
Iglesias Pérez, María del Carmen;  Jácome Pumar, Amalia
Modalidade: A

Título: Regresión aditiva con datos circulares
Director/a:
Aneiros Pérez, Germán
Modalidade: A

Título: Reparto dos dereitos televisivos entre os clubs
Director/a:
Bergantiños Cid, Gustavo
Modalidade: A

Título: Revisión de los avances recientes en Análisis de Datos Composicionales
Director/a:
Pérez González, Ana
Modalidade: A

Título: Revisión de los métodos de Support Vector Machines: Regresión y Clasificación
Director/a:
Febrero Bande, Manuel
Modalidade: A

Título: Una aproximación mediante optimización estocástica a la programación de horarios de los recursos en extinción de incendios
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Modalidade: A

Título: Valores en juegos cooperativos y selección de productos
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Modalidade: A