EMPLEO | Oferta de Empleo Economía Circular

Traballo a realizar: en xeral, participar nas actividades de investigación de Economía Circular desenvolvidas polo grupo de investigación GEN como, por exemplo ás actividades vinculadas ó WP7 do proxecto ReNaturAgri para avaliar ambiental e socioeconómicamente solucións baseadas na natureza.

O obxectivo principal é traballar nun modelo enerxético descarbonizado no 2050, trasladando o que xa temos en Excel a unha linguaxe matemática (e.g. GAMS, Phyton, R, etc). O modelo simula o mix enerxético e de consumo para cada unha das 8760 horas dun ano completo, para poder simular diferentes políticas.

Retribución bruta mensual 2.061,00 € (incluido o prorrateo das pagas extraordinarias)

Convocatoria concurso de méritos 1023.pdf

Páginas galego desdeConvocatoria concurso de méritos 1023.pdf