Convocatoria Pública Ordinaria 2/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación - USC

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.

Entidade convocante:Universidade de Santiago de Compostela
Ligazón de interese: http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp?i=gl&s=-2-26-128-129&id=4536&t=9&st=0

Prazas relacionadas con Estatística e Matemáticas:
2020-CE020
2018-PG103
2019-CP088