Resumen del trabajo fin de masterTítulo: Contrastes de bondad de ajuste basados en el proceso cuantil empírico
Universidad que ofrece el proyecto: Universidade de Vigo
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Resumen:
O proceso cuantil empírico pódese empregar para construír contrastes de bondade de axuste a través da distancia de Wasserstein. Véxanse, por exemplo, as contribucións de del Barrio, Cuesta-Albertos, Matrán e Rodríguez-Rodríguez (1999) ou del Barrio, Cuesta-Albertos e Matrán (2000). En xeral, as contribucións á literatura estatística neste campo son de corte teórico e o comportamento práctico deste tipo de contrastes non foi suficentemente estudado. O obxectivo deste traballo é revisar estes procedementos de contraste e estudar o seu comportamento práctico a través de estudos de simulación en R. Na medida do posible, tamén se tentará profundizar no desenvolvemento de novos métodos de contraste neste contexto.
Más información