EMPLEO | Oferta empleo USC

Convocatoria Pública Ordinaria 06/2022 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

Resumo:
O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.
O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.
A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.

Entidade convocante:Universidade de Santiago de Compostela
Ligazón de interese: imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129

Hai varias ofertas relacionadas con postos de estatística e matemáticas.